Contact Us +389 72 213 394        

Корисни информации

Надстандардното ортопедско помагало целосно е на товар на осигуреникот.Медицинските индикации за секое помагало поединечно можете да ги најдете во Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала (сл.весник бр.33 од 17.03.2011).

 Повеќе информации можете да видите на www.fzo.org.mk

Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".