Contact Us +389 72 213 394        

Ортопедски средста - Ортози

ОРТОПЕДСКИ СРЕЦТВА  - ОРТОЗИНАДКОЛЕНИ ОРТОЗИ 2104. Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со метална сандала 

B91 секвели од полиомиелит;
B94;
G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G24 (G24.0-G24.2) дистонија;
G35 мултипла склероза;
G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија;
G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;
G83.1 моноплегија на долен екстремитет;
G83.3 моноплегија неозначено;
G83.9 паралитичен синдром,неозначено;
M24.30; M24.50; M24.60; M24.80;
M25.20; M25.60;
M62.30; M62.40; M62.50;
M84.00; M84.10;
M87.05
M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;
I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;
T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;
Q05.7
2105. Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб 

B91 секвели од полиомиелит;
G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G24 (G24.0-G24.2) дистонија;
G35 мултипла склероза;
G71.1
G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија;
G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;
G83.1 моноплегија на долен екстремитет;
G83.3 моноплегија неозначено;
G83.9 паралитичен синдром,неозначено;
M24.30; M24.50; M24.60; M24.80;
M25.20; M25.60;
M62.30; M62.40; M62.50;
M84.00; M84.10;
M87.05
M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;
I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;
T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;
Q05.7

ПОДКОЛЕНИ ОРТОЗИ2302. Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (pereneus)

B91 секвели од полио;
G11.1
G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G57.2
G57.3 парализа на нервус перонеус;
G57.6
G35 мултипла склероза;
G60 (G60.0-G60.8)хередитарна и идиопатска невропатија;
G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;
G71 (G71.0-G71.9)примарни заболувања на мускулите
G80 ( G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81( G81.0-G81.9) хемиплегија,
G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;
I69 ( I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;
M76.4
M76.6
S86.0
S93.0
S93.6
T93.4
сите состојби кои доведуваат до одземеност на n.peroneus од различни генези. 


 
 

ОРТОЗИ ЗА ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ 


2401. Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен згло Redersman

G54.0
G82.1
M19.12
M21.22
M24.5контрактура на зглоб;
M62.4 контрактура на мускул;
M75.0
S52.0
S53.1
T92.1 секвели од фрактура на рака;
T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет.
конзервативна или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.

2402. Пасива надлактна ортоза од пластична маса 

G82.1
S52.0
S53.1
T92.1секвели од фрактура на рака;
T92.3 секвели од дислокација,шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горенекстремитет ;
T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет оперативни интервенции на раме (отворена или артроскопска стабилизација, артопластика)скршеници на проксимален дел на надлактица ,одземеност или по оперативни интервенции на раме и надлактица.2403.Пасивна подлактна ортоза од пластична маса

G35 мултипла склероза;
G56.0
G56.1
G56.3 лезија на радијален нерв;
G63.2
G63.8
G80( G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81( G81.0-G81.9) хемиплегија;
G82.3-G82.5 тетраплегија;
I69 ( I69.)-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест:
M21.50
M21.93
M65.4
M65.9
M70
M72.0 палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;
P14.3 породилна повреда на брахиален плексус.
Q74.3
T92.1секвели од фрактура на рака;
T92.2 секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепа;
T92.3 секвели од дислокација,шинување и истегнување на горен екстремитет;
T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горенекстремитет ;
T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет;
кај ревматичен артрит,одземеност од било која генеза.
 

2404. Радиалис апарат

G56.3 лезија на радијален нерв

T95.3 кај ревматичен артрит, одземеност од било која генеза 
ОРТОЗИ ЗА РБЕТЕН СТОЛБ 

 

2501. Шансова кравата едноделна  

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул; M50( M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск; M53.0 цервикокранијален синдром;M53.1 цервикобрахиален синдром; M53.2 рбетни нестабилности; S13 ( S13.0-S13.6) дислокации,шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот; S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот; T91.1 секвели од фрактури на рбетот

 

2502. Шансова кравата дводелна 
Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул; M50( M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск; M53.0 цервикокранијален синдром; M53.1 цервикобрахиален синдром; M53.2 рбетни нестабилности; S12(S12.0-S12.9) фрактура на вратот; S13 ( S13.0-S13.6) дислокации,шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот; S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот; T91.1 секвели од фрактури на рбетот
2504.Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип CBV

G80.0
G80.3
G80.9
M40 ( M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;
M41( M41.0- M41.9) сколиоза;
M49+A18
Q67.5
Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација.
во лекување на кифоза и сколиози од различна генеза2505Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип SENO

G80.0
G80.3
G80.9
M40 ( M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;
M41( M41.0- M41.9) сколиоза;
M49+A18
Q67.5
Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација.во лекување на кифоза и сколиози од различна генеза


2506. Корсет з кифоза или сколиоза пластичен тип TLSO

G80.0
G80.3
G80.9
M40 ( M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;
M41( M41.0- M41.9) сколиоза;
M43.1
M49.5
Q67.5
Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;
S22.0 фрактура на торакален пршлен;
S22.1 мултипли фрактури на торакалниот рбет;
S23 (S23.0-S23.5)дислокација,шинувањеи истегнување на зглобовите и лигаментите мна тораксот;
S32 ( S32.0S32.8) фрактура на лумбалниот рбет и карлицата;
T91.1 секвели од фрактура на рбетот;
M43.1 спондилолистеза;
во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на рбетник

КОРЕКТИВНИ ОРТОЗИ 2608Корективен апарат за корекција на скочен зглоб Redersman 

M19.17
M19.97
M21.07
M21.17
M21.27
M21.97
M36.2
M24.5контрактура на зглоб;
M62.4 контрактура на мускул;
T93.2 секвели од фрактура на долен екстремитет;
T93.3 секвели од дислокација,шинување и истегнување на долен екстремитет;
T93.5 секвели од повреда на мускул и тетива на долен екстремитет.

2610. Подколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стопало 

B91 секвели од полиомиелит;
M20.6
M21.6 стекнати деформации на глуждот и стопалото;
M21.97
M24.5 контрактура на зглоб;
M62.4 контрактура на мускул;
Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото;
Q76.3
G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;
G35 мултипла склероза;
G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;
G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија;
G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;
I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест.
G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите

2612. Корективен апарат за корекција на pektus karenatus

 

Q67.7 пектус каринатус (во период на раст)

ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ 


3101.Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат стандард

Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);
G20
Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);
Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);
Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);
G80.0
G80.2
G80.3
G80.9
G81.9
Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);
Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);
Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);
Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);
Секвели од полиомиелит B91.
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z96.8

Инвалидска собна количка стандард

 

Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);
Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);
Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);
Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);
Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);
Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);
Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);
Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);
Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);
Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);
Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;
Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);
Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);
Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);
Полиартроза неозначено M15.9;
Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);
Секвели од полиомиелит B91.
Тоалетна инвалидска количка стандард

 

Индикации исти како за Инвалидска собна количка-Стандард
Индикационо подрачје - кај траен неуролошки дефицит - со образложување на индикациите и клиничкиот статус - (Сите индикации како за инвалидска собна количка)

Детска инвалидска количка стандард

 

Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);
Дистонија G24;
Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);
Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);
Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);
Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);
Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);
Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);
Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 ( Z89.5-Z89.8);
Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;
Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);
Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);
Јувенилен артрит M08 ;
Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);
Секвели од полиомиелит B91;
Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72.
Индикационо подрачје - дете со низок степен на активност или неможност за самостојно управување со инвалидска количка - тогаш се препишува количка стандард - (тетраплегија, триплегија, параплегија, хемиплегија/ тетрапареза, трипареза, парапареза, хемипареза од тежок степен па нема можност за движење без употреба на инвалидска количка. Ампутација на обете нозе под колена ( кога протезата е медицински контраиндицирана), ампутација на една нога - ако поради клиничкиот статус не е можна примена на протеза. Тешки дегенеративни или деструктивни процеси, посттрауматски деформитети или вродени болести на долните екстремитети кога нема можност за движење со употреба на штаки или одалка.
ДОДАТОЦИ ЗА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ

 

Додатоци на инвалидски количи се препишуваат за посебни потреби на осигуреното лице како додатоци на инвалидската количка со соодветни индикации


 

Адаптација на  количка за VC


Anti decubitus перница  полнета со воздух или гел


Основна дејност во работењето на ОРТОПРО ЕТЕР доо е програмата за ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА. Желбата, целта и основното движечко мото на ОРТОПРО ЕТЕР доо  е да понуди квалитетни помагала кој ќе им го олеснат секојдневието, и ќе им обезбедат полесен, поквалитетен и независен живот на лицата со посебни потреби.

"Лицата со инвалидитет имаат право да бидат опслужени од страна на квалификувани професионалци за рехабилитација".