Contact Us +389 72 213 394        

Протези за долни екстремитети

Протези

Протезите се дизајнирани и произведени според најновите технологии во областа на протетиката . 

Ортопедски помагала со шифра, опис и индикации според правилникот на ФЗОМ 


НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ


1105 Надколена скелетна протеза за дезартикулација на колк со пластично лежиште

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;  Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;   Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено  Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);  Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;

 
1106 Надколена скелетна протеза со пластично лежиште

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1107 Надколенична скелетна  протеза за дезартекулација на колено

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1108 Надколенична коленична геријатриска протеза со дрвено лежиште

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;


1109 Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;


1110 Надколена протеза со две стопала (кај скратување)

M21.7 нееднаква должина на екстремитети (стекната); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало; Q72.8 други редукциски дефекти на долен екстремитет(и)
1111 Надколено имедијантно лежиште за протеза

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
ПОДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ1203  Пластична подколена протеза

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стопало Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;

1204  Шопартова подколена протеза

Z89.4 стекнат недостиг на стопало и глужд; Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прсти
 
 

1205  Подколена скелетна протеза со пластично лежиште


Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стопало, Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;


 

1207  Подколено имедијантно  лежиште за протеза


Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стопало, Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;

 

 


ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ

Зглобните механизми се препорачани додатоци на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени


1301 Слободен коленски зглоб


 

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

1302 Коленски зглоб со кочницаZ89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

1303 Самокочечки  коленски зглоб


Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
 

1304 Геријатриски коленски зглоб


Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
 

1305 Зглоб за дезартикулација на колено


Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

 

1306 Надворешен потпорен коленски зглоб   
Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);1307 Зглоб за дезартикулација  на колк за скелетна протеза

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);1308 Зглоб за колк (trohanter)

 

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);


1309 Скочен зглоб за стопало тип GREISSINGER

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);


1310 Скочен зглоб за стоплало  тип  Normgelenk

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);1311 Скочен зглоб за стопало тип SACH

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);1312 Скочен зглоб за стопало

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);